موسیقی مردمی خلقهای ایرانی

زنده باد اتحاد و همبستگی همه خلقهای ایران علیه استبداد ، امپریالیسم ، صهیونیسم و سرمایه داری

موسیقی گیلکی

موسیقی ترکمنیموسیقی آذری


منظومه ای گیلکی
موسیقی کرمانجی/ کردی قوچانیموسیقی بجنوردی

آهنگ زابلی


آهنگ سیستانی


 
مازندرانی

موسیقی خراسانی

موسیقی خراسان شمالی قوچان

موسیقی بلوچی

موسیقی کردی