۱۳۹۰ بهمن ۱۱, سه‌شنبه


به مناسبت 50 سالگی کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی(اتحادیه ملی)

سندی که از نظر خوانندگان میگذرد، یک سند تاریخی در رابطه با فعالیت حزب ما در  برخورد به کنفدراسیون جهانی است. حزب ما در باره این سند و تاریخ کنفدراسیون در شماره های آینده بیشتر سخن خواهد گفت و از دید کمونیستیِ حزب کارایران(توفان) به حقایق تاریخ مبارزات دانشجوئی ایران در خارج از کشور برخورد خواهد کرد. صرفنظر از نوع برخوردِ سازمانهای سیاسی متشکلِ درون کنفدراسیون، که با توجه به منافع طبقاتیشان در برخورد به تاریخ آن، می توانند به نتایج و تحلیلهای گوناگون برسند، تجلیل از این تاریخ و مبارزه یک نسل دانشجویان انقلابی ایران در خارج از کشور، بسیار ضروری است. این تجلیل که باید با تدارک صورت گیرد، بویژه از این جهت اهمیت دارد که پاره ای از اعضاء سابق این سازمان با اظهار ندامت، به ایده آلهای ضد امپریالیستی و دموکراتیک این سازمان پشت کرده و به صف دشمنان مردم ایران، به صف امپریالیستها و صهیونیستها و نوکران تروریست بومی آنها پیوسته اند. تجلیل از مبارزات کنفدراسیون جهانی در عین حال بیان خط کشی روشن میان دوستان و دشمنان مردم ایران خواهد بود. براین مبناست که حزب کار ایران(توفان) با اعتقاد عمیق به حفظ سنتهای انقلابی کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی، به گردهمآئی همه یاران و رفقا، و بویژه به دبیران سابق کنفدراسیون جهانی تا قبل از انشعاب آن سازمان، که هنوز به مبارزه ضد استبدادی و ضد شاهی، ضد امپریالیستی و دموکراتیک اعتقاد دارند، به دیده مثبت نگریسته و برای برگزاری این روز تاریخی که آنرا مفید تشخیص می دهد، آماده همکاری است.اینک به سند زیر توجه فرمائید.

           برای پیروزی کنفدراسیون چه خط حرکتی باید در پیش گرفت

یک سند تاریخی پیرامون مشی دانشجوئی سازمان مارکسیستی-لنینیستی توفان

کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در سالهای پس از کودتای 28 مرداد 1332 و پس از آنکه فعالیت توسو(سازمان دانشجویان دانشگاه تهران) در ایران بکلی قطع شد، به ابتکار دانشجویان ایرانی خارج از کشور تشکیل گردید. کنفدراسیون در مدت حیات خود خدمات شایسته ای در دفاع از منافع صنفی دانشجویان، در مبارزه علیه رژیم استبدادی کنونی کشور ما و در راه شعارهای ملی و دموکراتیک خلق ایران، همگام با سایر نیروهای انقلابی میهن ما انجام داده و از این پس نیز بنا بر ماهیت خود انجام خواهد داد. دفاع از کنفدراسیون و حفظ و تکامل آن وظیفه کلیه دانشجویان مترقی و کلیه نیروهای ملی و دموکراتیک ایران است.

کنفدراسیون سازمانی صنفی و توده ای است. صنفی است زیرا فقط دانشجو می تواند عضو سازمانهای دانشجوئی وابسته به کنفدراسیون باشد و دفاع از منافع صنفی دانشجویان یکی از وظایف مهم کنفدراسیون است. توده ای است، زیرا که کنفدراسیون باید اکثریت مطلق توده دانشجو را به استثناء عده قلیلی که به محافل هیئت حاکمه ایران و مقامات سازمان امنیت ایران و امپریالیست ها وابستگی دارند بدور خود متشکل سازد. عدم توجه به کمیت اعضای سازمانهای وابسته به کنفدراسیون در واقع به معنای نفی جنبه توده ای این سازمان است و آن را به صورت گروه کوچکی در خواهد آورد و مانع تشکل اکثریت قاطع دانشجویان خواهد گردید.

اگر می گوئیم کنفدراسیون سازمانی صنفی است این به آن معنی نیست که کنفدراسیون فقط به دفاع از منافع صنفی دانشجویان می پردازد و از مسایل سیاسی بکلی برکنار است. بویژه در دنیای امروز و در کشور ایران هیچ سازمان صنفی نمی تواند از منافع صنفی خود دفاع کند، مگر آنکه با یک سلسله از مسایل عام مبارزات ملی و دموکراتیک روبرو گردد و در برابر آنها تصمیم صریح و قاطع اتخاذ نماید.

کنفدراسیون در زمینه سیاسی، در عین حال که شعارهای خاص هیچ طبقه ای را طرح نمی کند، بنا برخصلت ملی و دموکراتیک خود شعارهای مشترک کلیه طبقات ملی و دموکراتیک ایران را در دستور کار خود قرار می دهد و در راه آنها مبارزه می کند. کنفدراسیون باید با نهضت ملی و دموکراتیک خلق ایران یعنی با نهضت کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی شهری، روشنفکران و سرمایه داران ملی همگام باشد، از یکسو از توده دانشجو جدا نشود و از سوی دیگر از این نهضت عقب نماند. کنفدراسیون پیوسته باید مبارزه در راه دفاع از منافع صنفی دانشجویان را با مبارزه در راه شعارهای ملی و دموکراتیک خلق ایران و از آن جمله دانشجویان، بدرستی تلفیق کند.

در تعیین موضع اجتماعی اکثریت دانشجویان دو عامل عمده تاثیر می کند. یکی منشاء طبقاتی که صرف نظر از وابستگان به طبقات کمپرادورها و مالکان بزرگ ارضی اکثرا از خرده بورژوازی اند. و دیگر آشنائی دانشجویان با مبارزات جهان امروز. اگر ما فقط منشاء طبقاتی را ماخذ قرار دهیم و عامل ایدئولوژیک و سیاسی را که بویژه در جهان امروز در تعیین موضع اجتماعی روشنفکران ممالک اقتصاداً عقب مانده تاثیر جدی دارد از دیده فروگذاریم نظریه درستی در باره نوع فعالیت کنفدراسیون نخواهیم داشت. کنفدراسیون پیوسته باید منعکس کننده تمایلات مترقی و انقلابی اکثریت دانشجویان ایرانی باشد و در راس آنها به پیش رود. کنفدراسیون سازمانی دموکراتیک است، باین معنی که نمایندگان هر سازمان دانشجوئی باید از طریق آراء عمومی دانشجویان انتخاب شوند، در کلیه بحث ها، در کلیه سازمانها باید روش دموکراتیک اعمال گردد، یگانه راه بدست آوردن اکثریت در هر سازمان باید احترام به عقاید دیگران و توسل به اقناع باشد، از هر روشی که موجب محدودیت اظهار نظر و بحث و تفاهم شود، باید بشدت اجتناب بشود. کوشش در احراز اکثریت در سازمانهای دانشجوئی از طریق بند و بست تشکیلاتی به مضمون دموکراتیک این سازمان ها لطمه جدی وارد می سازد، آنها را به سازمانهای صوری مبدل می گرداند و در نتیجه موجب پراکندگی آنها می شود. از آنجا که کنفدراسیون سازمانی ملی و دموکراتیک است، دانشجویانی که تمایلات ضد ملی و ضد دموکراتیک داشته باشند، طرفداران سیاستهای امپریالیستی، هواداران رژیم کنونی ایران، وابستگان بدربار ایران، دارندگان عقاید فاشیستی، معتقدان به تبعیض نژادی، نمی توانند در آن شرکت جویند. کنفدراسیون باید پیوسته از سیاست آنتی کمونیستی که ساخته و پرداخته امپریالیستها و مایه تفرقه نیروهای ملی و دموکراتیک است پاک باشد.

فعالیت کنفدراسیون نباید گاه به گاه و برحسب رویداد حوادث مهم باشد. کنفدراسیون باید برنامه منظمی برای تجهیز اکثریت مطلق دانشجویان، ارتقاء سطح معلومات اجتماعی و مبارزه جوئی آنها داشته باشد و در عملی ساختن شعارهای خود پیوسته ابتکار عمل را در دست گیرد. کنفدراسیون باید در مناسبات بین المللی خود سیاستی فعال مبنی بر تقویت نیروهای مترقی جهانی و تضعیف نیروهای ارتجاعی جهانی داشته باشد. کنفدراسیون به منظور انعکاس دادن صدای دانشجویان ایرانی در محافل بین المللی و شرکت در همکاری نیروهای ضد امپریالیستی جهانی باید کلیه سازمانهای دموکراتیک جهانی بویژه سازمانهای دانشجوئی تماس منظم بر قرار کند و با آنها به مبادله تجارب بپردازد، کنفدراسیون پیوسته از این سازمانها کمک می گیرد و به آنها به اندازه توانائی خود کمک می رساند. در عین حال کنفدراسیون باید در برابر سازمانهای به اصطلاح دانشجوئی بین المللی که ساخته امپریالیست ها و دستگاههای جاسوسی هستند روش مبارزه جویانه داشته باشد و آنها را افشاء کند. کنفدراسیون باید مستقیما نیز حتی الامکان با سازمانهای دانشجوئی کشورهای دیگر و بویژه کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین ارتباط برقرار کند، با آنها به مبادله تجارب بپردازد، به آنها کمک بدهد و از آنها کمک بگیرد.ما آرزومندیم کنفدراسیون در آینده بیش از پیش به نهضت دانشجوئی ایران خدمت کند و عنصری فعال در جبهه نیروهای ملی و دموکراتیک باشد

بهمن ماه 1346- سازمان مارکسیستی – لنینیستی توفانحزب کارایران(توفان)

دهم بهمن ماه هزار و سیصد و نود


toufan@toufan.org

۱۳۹۰ بهمن ۴, سه‌شنبه


بیانیه حزب کار ایران(توفان)

پیرامون تحریمهای غیر قانونی علیه ایران که یک اقدام جنایتکارانه ضد بشری و جنگ افروزانه است

 روز دوشنبه 23/01/2012 وزرای خارجه اتحادیه امپریالیستی اروپا در بروکسل، تصمیم گرفتند محاصره اقتصادی ایران را با تحریم بانک مرکزی ایران و مسدود کردن دارائیهای مردم میهن ما گسترش دهند. از اول ماه ژوئیه این تحریمها با جلوگیری از واردات نفت ایران به اروپا تکمیل می گردد تا کمر اقتصاد  ایران را بشکند.

تحریم اقتصادی ایران و گرسنگی دادن به مردم میهن ما یک اقدام غیر قانونی و جنایت علیه بشریت است. امپریالیستها می خواهند با ایجاد یک عراق و نوار غزه دوم، نیت شوم، غارتگرانه و سلطه جویانه خویش را به ایران و به همه ممالک "مزاحم" تحمیل کنند. مجازات ایران باید درسی برای همه ممالک غیر متعهد و تمام کسانی باشد که به امپریالیستها مسلوب الاراده، تمکین نمی کنند

اگر در گذشته این جنایتهای ضد بشری را با قطعنامه های غیرقانونی شورای امنیت توجیه می کردند، در مورد تحریمهای اخیر حتی مجوز شورای امنیت سازمان ملل نیز وجود ندارد و دسیسه مشتی غارتگر جهانی بر ضد یک کشور عضو سازمان ملل متحد و عملا ضد منشور ملل متحد است. تحریمهای اروپا و آمریکا فاقد هرگونه مبنای حقوقی بین المللی است. امپریالیست آمریکا تصمیم کنگره آمریکا را به همه ممالک جهان تحمیل می کند و قانون خودش را قانون جهان جا می زند. همین اقدام غیرقانونی و زورگویانه نشانه ماهیت عمیق استیلاگرانه، زورگویانه و مستبدانه  امپریالیست آمریکاست.

در حالیکه وزیر امور خارجه روسیه آقای سرگی لاوروف Sergej Lawrow "اقدامات یکجانبه را بی فایده دانست" و اضافه کرد که دلیلی ندارد بیش از تصمیمات مشترک در شورای امنیت سازمان ملل، اقداماتی دیگری نیز انجام پذیرد، معاون وزیر امور خارجه دولت تجاوزگر و نژادپرست اسرائیل، آقای دانی آیالون Danny Ajalon در یک مصاحبه مطبوعاتی در رادیو اسرائیل مدعی شد: "این تحریمها خطر جنگ را کاهش داده است". خانم کاترین اشتورن Catherine Ashton مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا و آقای کارل بیلت Carl Bildt وزیر امور خارجه سوئد، بعد از اینکه به تصمیمات جنگ افروزانه و تهدید آمیز خویش پایان دادند، مدعی شدند که اساس کار ما توسل به دیپلماسی و مذاکره است.!!

دروغهای امپریالیستها در مورد حق قانونی و مسلم ایران در غنی سازی اورانیوم، که انحصار کنسرنها درتولید انرژی هسته ای را درهم می شکند، بسیار روشن است. آنها مرتب در یک جنگ روانی فریبکارانه، از بمب اتمی موهومی ایران که کوچکترین مدرک و سندی پیرامون موجودیت آن  تا کنون ارائه نداده اند، سخن می رانند. گیدو وسترولهGuido Westerwelle  وزیر امور خارجه آلمان با بی شرمی مدعی می شود: "ما نمی توانیم بپذیریم که ایران به بمب اتمی دست پیدا کند" این "تنها یک مسئله امنیتی برای منطقه نیست بلکه امنیت همه دنیا را برهم می زند". توجه کنید! بمب اتمی موهومی ایران، امنیت همه دنیا را برهم می زند، ولی صدها بمبهای اتمی مخفی و علنی اسرائیل متجاوز و اشغالگر و یا امپریالیستهای آمریکا، انگلستان و فرانسه، خطری برای امنیت جهانی نیستند. معلوم می شود بمب اتمی هم خیر و شر دارد. استدلالات نمایندگان امپریالیستها در پشت بلندگوهای تبلیغاتی، سبعانه و مملو از تهدید، نفرت و خون است.

تاریخِ تجاربِ تحریمهای اقتصادی تا کنون، نشان داده است، که در درجه اول مردم عادی کشور مورد غضب را قربانی خود می کند. از هم اکنون گرانی در ایران بیداد می کند و کمبود ابزار درمانی پزشکی و دارو در بازار ایران مشهود است. بیماران قلبی بشدت از این کمبودها رنج می برند و به آنها می گویند که این ابزار به عنوان کالاهای دو منظوره در اثر فشار غیر قانونی آمریکا به شرکتهای تولید کننده و تحویل دهنده، به ایران صادر نمی شود. مرگ میلیونها ایرانی برای اوباما و همدستان ایرانی تبارش که آرزوی آمدن وی را به ایران دارند، بی اهمیت است. این اقدامات امپریالیستها، دست جمهوری اسلامی را در سرکوب مبارزان ضد امپریالیست و دموکرات باز می گذارد و به ضرر رشد مبارزه انقلابی مردم میهن ماست. این حساب امپریالیستها که مردم ایران در اثر گرسنگی و فقر و فلاکت به شورش دست زده و سرسپردگان امپریالیست آمریکا را در ایران بر سر کار می آورند، حسابگری ناشیانه ای است که هنوز نفهمیده است، مردم ایران به ذلت سرسپردگی بیگانه تن در نخواهند داد. مردم ایران جز احساس نفرت نسبت به ایرانیان خودفروخته، جاسوس و تروریست احساس دیگری ندارند.

از این گذشته باید روشن کرد که مسئله امپریالیستها در ایران هرگز نابودی افسانه بمب اتمی موهومی ایران نیست. ایران کلید منطقه و گره گاه تضادهای جهان است. کنترل بر ایران کنترل بر یک منطقه مهم راهبردی در جغرافیای سیاسی جهان بوده و غارت منابع بزرگ انرژی را برای ده ها سال آینده برای امپریالیست آمریکا تامین می کند. تنگه هرمز شیر نفت جهان است که آنوقت با اراده امپریالیست آمریکا باز و بسته می شود. حضور آمریکا و سایر امپریالیستها در منطقه، خطری برای امنیت جهان است و امنیت مردم منطقه را تهدید می کند. مسئله بمب اتمی موهومی ایران تنها یک دروغ توجیهی برای تسلط بر منطقه است و سازش جمهوری اسلامی با امپریالیستها از ماهیت اهداف اشغالگرانه و تجاوزکارانه آنها هرگز نخواهد کاست.

حزب کار ایران(توفان) تحریمهای جنایتکارانه اقتصادی علیه ایران را بر ضد مردم ایران، یک کشتار ضد بشری ارزیابی می کند و مسئولیت مستقیم فجایعی که در ایران بروز خواهد کرد را به گردن امپریالیستها و در راسشان امپریالیست آمریکا می گذارد. حزب ما این اقدامات را قویا جنگ افروزانه، ضد بشری و غیر قانونی دانسته آنها محکوم می کند.

حزب ما بر این نظر است که هر ایرانی میهن پرست و بشر دوستی باید بر ضد این تحریمها و جنگ افروزی امپریالیستها بپا خیزد و این اقدامات را بطور روشن با خط کشی با دشمنان مردم ایران و منطقه محکوم کند.

رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم ارتجاعی سرمایه داری و مافیائی است که مورد نفرت اکثریت مردم ایران قرار دارد، ولی سرنگونی این رژیم فاسد و جنایتکار وظیفه مردم ایران است و نه قوای متجاوز بیگانه که تنها و تنها منافع غارتگرانه خویش را در نظر داشته و با هدف مستعمره کردن ایران به کشور ما حمله خواهد کرد. امپریالیستها هرگز حامی آزادی و دموکراسی و حقوق بشر نبوده اند. ریاکاری بر پیشانی آنها نوشته است.حزب کار ایران(توفان)

toufan@toufan.org

www.toufan.org

23/01/2012

۱۳۹۰ دی ۱۸, یکشنبه


کوتاه ولی خواندنی

نقل از فیسبوکبه ما چه

هنگامی که امپریالیستﻫﺎ به رهبری آمریکا بر سر مردم افغانستان "بمب دموکراتیک" ریختند، گفتیم به ما چه، ما که افغانی

 نیستیم 

هنگامی که امپریالیستﻫﺎ به رهبری آمریکا بر سر مردم عراق بمب "بشردوستانه" ریختند، گفتیم به ما چه، ما که عراقی نیستیم

هنگامیکه نوار غزه و لبنان بمباران شدند، گفتیم به ما چه، "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران"

وقتی لیبی توسط امپریالیستﻫﺎﯼ اروپائی و آمریکائی و نوکرانشان با خاک یکسان شد، گفتیم، به ما چه، ما که لیبیائی نیستیم

امروز وقتی امپریالیستﻫﺎ قصد از هم پاشاندن سوریه را دارند و به دنبال تکرار سناریوی لیبی هستند، می گیم به ما چه، ما که

عرب نیستیم، گور بابای عربﻫﺎ...

 هنگامی که بمب افکنﻫﺎﯼ " متمدن" امپریالیستﻫﺎ و صهیونیستﻫﺎ بر فراز ایران به پرواز در آمدند، می گیم ای مردم جهان

 به دادمان برسید. آیا کسی باقی مانده به دادمان برسد؟راه یکی استراه در ایران یکی است و آن راه، مبارزه و مخالفت با هرگونه تجاوز نظامی و تحریم اقتصادی علیۀ ایران. راه در ایران یکی است راه پیکار متحد و سازمان یافتۀ کارگران، زنان، جوانان، نویسندگان و روشنفکران و تمام آحاد ملت ایران برای استقرار آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی، بدون دخالت نیروهای امپریالیستی. راه دیگری جز این راه، بیراهه است. راه دوم و سوم و .... وجود ندارد.، بیراههﺍند، فریبی برای مردمند.

درس آموزی از دوانقلاب بزرگ مشروطه و بهمن و قیامﻫﺎﯼ خونین در تاریخ معاصر ایران، چراغ راه آینده است.تنها با برخورد ریشهﺍﯼ و طبقاتی به تاریخ پر فراز و نشیب ملت ایران و پیکاری هدفمند و آگاهانه توأم با فداکاری و از خودگذشتگی به پیروزی خواهیم رسیددریغ از یک دقیقه سکوتماشین عظیم تبلیغاتی سرمایهﺪاری امپریالیستی،ذهنیت و افکار عمومی تولید می کند که در خدمت سرمایه و اهداف سود آوری آن باشد. روزی نیست که بر سر مردم پاکستان و افغانستان و عراق بمب نریزند و عروسی به عزا تبدیل نشود .چنین جنایتی با تیتر نازک و خبری کوتاه از طریق تلویزیون اعلام و پایان می گیرد. بینندۀ تلویزیون فاقد اطلاعات زنده و روشن از کشتار و صحنهﻫﺎﯼ دلخراش ضد بشری است.به خاطر کوتاهی خبر بیننده عکسﺍلعملی نشان نمی دهد، بر افروخته نمی شود، خونش به جوش نمی آید، اشکش جاری نمی شود.... و با اوضاع و احوال خود را منطبق می کند. این کشتار فقط آمارند."100 نفر در روستائی در افغانستان در اثر اشتباه ناتو کشته شدند." تایمز، نیویورک تایمز، بی بی سی،صدای آلمان، صدای آمریکا........دریغ از یک دقیقه سکوت!

در یکی از مجلات ورزشی خواندیم اسبی در یکی از میادین ورزشی در اثر سکتۀ قلبی درگذشت.کنجکاو شدم فیلم صحنه را به یمن اینترنت تماشا کردیم. مردم همه می گریستند. دوربین چنان صحنۀ مرگ اسب را زیبا نشان می داد که قلب هر ببیندهﺍﯼ ریش می شد.مسابقه ادامه یافت سپس با یک دقیقه سکوت و ادای احترام برای این حیوان زیبا که قربانی سود سیری ناپذیر سرمایه شد، مجددا آغاز گردید.یک دقیقه سکوت برای یک حیوان. آزادی" بی قید و شرط" و حقوق بشر بورژوازی لیبرالی امپریالیستی یعنی همین…………..سه نوع برخورد به خطر تجاوز نظامی به ایران در جامعۀ روشنفکری ایران.اول آن دسته از روشنفکرانی که قلبشان برای وطنشان و مردم کشورشان می تپد و برای ممانعت از تجاوز به ایران فعال و پیگیرند و در هرگوشه ﺍﯼ از جهان که هستند، برحسب توان و امکانات خود به افشای امپریالیستﻫﺎ و صهیونیستﻫﺎ می پردازند و با هر گونه دخالت خارجی در امور داخلی ایران مخالفند . دستۀ دوم روشنفکرانی هستند که موافق تجاوز نظامی به ایران هستند و ازسیاستﻫﺎﯼ امپریالیبستی و استعماری و عراقیزه کردن ایران حمایت می کنند.اینان وطنفروشان خود فروخته و یا فریبخوردگان جاهل و مسخ شده هستند. دستۀ سوم روشنفکران منفعل و بی تفاوت که برای حفظ منافع حقیر خود مصلحت را دراین می بینند که خاموش بمانند. عملکرد این دسته از روشنفکران چه بخواهند و چه نخواهند به نفع جنگ افروزان امپریالیست و آنها که در منطقه و جهان برخر مراد سوارند تمام خواهد شد. در دنیای کنونی بی طرف و غیر سیاسی وجودندارد.

*******

.

گرگان درلباس میش

.

امپریالیستﻫﺎ گرگانی در لباس میشﺍند. هر گاه ندای صلح سر دهند، بدانید جنگی در راه است. برای توجیه جنگ و شستشوی مغزی افکار عمومی نوید "آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان، تمدن، روابط شکوفان بینﺍلمللی، دوستی و صلح وصفا"... می دهند. وزیر اسبق امور خارجۀ آمریکا خانم رایت در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد مرگ 800000 کودک عراقی در اثر تحریم اقتصادی آن کشور گفت:"آری، برای آزادی می بایست این بها را می پرداختیم"..... اپوزیسیونی که ماهیت این گرگان در لباس میش را نشناسد و یا نمی خواهد بشناسد و در دایرۀ تنگش از درگاه این جانوران، آزادی طلب می کند، به ساتر عورت امپریالیستﻫﺎ بدل شده و چنین فعالیت سیاسی، یک کاسبکاری سیاسی بیش نیست. مبارزۀ سیاسی برای آزادی و دموکراسی و حقوق بشر بدون افشا و مبارزه علیۀ امپریالیسم و صهیونیسم جهانی پشیزی ارزش ندارد.

آکسیون همبستگی با خلقﻫﺎﯼ فلسطین، ایران و سوریه

در شیلی

مطابق اعلامیۀ حزب کمونیست شیلی ــ آکسیون پرولتاریائی، تظاهراتی با همت کمیتۀ همبستگی شیلی با خلقﻫﺎﯼ فلسطین، ایران و سوریه در مقابل سفارت آمریکا در شیلی  به همراه شماری ازسازمانﻫﺎ و نهادهای اجتماعی و زنان و مردان صلحدوست در مقابل سفارت امپریالیست یانکی در سانتیاگو برگزار کردند و سیاست تجاوزکارانۀ امپریالیستﻫﺎ در نقض حق تعیین سرنوشت خلقﻫﺎ را محکوم نمودند. در این اعلامیه آمده است "امپریالیسم و صهیونیسم به طور فعال در تدارگ یک جنگ جدید علیۀ سوریه و ایران هستند و این در حالیست که آنها تا کنون چندین کشور از جمله لیبی، عراق، افغانستان، گرانادا، ویتنام، سومالی، کره، کوبا، لبنان، و غزه را مورد تجاوز و اشغال قراردادند و فقط در عراق بیش از یک میلیون غیر نظامی کشته شدند. از این رو فقط همبستگی بین مردم جهان و مخالفت با جنگ تجاوزکارانه و غارتگرانه است که می توان باعث ممانعت از این جنایت و غارت گردید.

جنگ بس است!

خون ریزی برای نفت بس است!

مرگ و رنج بس است!

هیجده دسامبر سانتیاگو

برای دیدن فیلم تظاهرات لطفا  لینک زیر را باز کنید

El comité chileno de solidaridad con la lucha del pueblo palestino junto a varias organizaciones sociales y políticas, realizó junto a todos los hombres y mujeres amantes de la paz y la libertad una manifestación en las afueras de la embajada yanqui en Santiago de Chile, llamando a rechazar las guerras coloniales y los atropellos a la libre autodeterminación de los pueblos.
El imperialismo y el sionismo preparan activamente una nueva guerra esta vez en contra de Irán y Siria, ya invadieron Libia, Irak, Afganistán, Grenada, Viet Nam, Somalia, Korea, Santo Domingo, Cuba, Libano etc. con toda una secuela de muerte y destrucción. Tan solo en Irak han muerto asesinados más de un millón de civiles inocentes.
Solo la solidaridad entre los pueblos del mundo y el repudio a las guerras de agresión y saqueo podrán ayudar a detener esta practica de crimen y robo.

No más guerras
No más sangre por petróleo
No más dolor y muerte

دستچینی از گفتگوها در صفحۀ فیسبوک توفان

پیرامون حملۀ احتمالی به ایران حزب کار ایران (توفان) در اوایل ماه دسامبر 2011 بیانیۀ تحلیلی تحت نام "پیرامون حملۀ احتمالی به ایران" و دشمنان مردم را بهتر بشناسیم" انتشار داده و به نقد موشکافانۀ جریانات سیاسی ایران که از تحریم و تجاوز به ایران حمایت می کنند پرداخته و مورد استقبال تعداد وسیعی ازعلاقمندان سیاسی و فرهنگی  قرار گرفته است. بیانیه ابتدا طی مقدمهﺍﯼ چنین آغاز می کند:

» در ماه نوامبر 2011 "رادیو همبستگی" مصاحبهﺍﯼ با رهبر "حزب کمونیست کارگری ایران" آقای حمید تقوائی ترتیب داد تا نظریات این حزب را در مورد خطر تجاوز به ایران و تاکتیک نیروهای انقلابی، آزادیخواه، دموکرات و کمونیست در قبال جنگ و تجاوز بداند. صفحۀ خط داری که آقای حمید تقوائی به کار بردند، تکرار همان تئوریﻫﺎﯼ پوچ و غیر طبقاتی منصور حکمت است. سخنان ایشان همان نظریات تکراری در حمایت از خط مشی تجاوزکارانۀ امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل در تمام جهان و منطقه است. این حزب همواره حامی تجاوزکاران آمریکائی و اسرائیلی در افغانستان، عراق، لبنان، فلسطین و لیبی بوده است و طبیعتاً در مورد ایران نیز نمی تواند طور دیگری سخن براند. فرق موضعگیری این حزب در مورد ایران با موضعگیریش پیرامون لبنان و یا لیبی در آن است که به علت حساسیت مردم میهن ما و به علت این که مردم ایران در صورت تجاوز، بلا واسطه با خطرات ناشی از تجاوز بربرمنشانه روبرو هستند، آنها نمی توانند سخاوتمندانه و بی پرده از کشتار مردم ایران حمایت کنند و از منافع امپریالیسم و صهیونیسم آشکارا به دفاع برخیزند. به همین جهت سخنان ارتجاعی خویش را در لایهﺍﯼ از مهملات می پیچند تا آنها را برای همگان "قابل بلع" نمایند. تحلیلﻫﺎﯼ این حزب، مانند همیشه تهی از مضمون طبقاتی است و با ساختن سناریوهای پیچیده نظیر سناریوی "سیاه و سفید" در گذشته و یا مکمل آن بنام سناریوی "سه جبهه"، خویش را از درگیری با مفاهیم طبقاتی خلاص کنند و به پیچیده گوئی بپردازد.....«

ما به خاطر  حجم و گستردگی مقاله تا همین حد بسنده می کنیم و علاقمندان  برای دریافت کل مطلب را به تارنمای توفان و ارگان مرکزی حزب رجوع می دهیم. این بیانیه در عرصۀ فیسبوک و دیگر تارنماهای سیاسی بحث هائی را برانگیخته و موجب واکنشﻫﺎﯼ سیاسی و شفاف شدن نظرات گردیده است.هدف بیانیه همین بوده و است که روشن و شفاف به موضوع مشخص  خطر احتمالی بپردازد تا سره از ناسره روشن و صف دوستان و دشمنان مردم از هم تمیز داده شود.

برای اطلاع دوستان و خوانندگان نشریۀ توفان الکترونیکی دستچینی ازاین بحث و گفتگو  که در صفحۀ فیسبوک توفان حزب کار ایران در 10-13 دسامبر صورت گرفت را می آوریم. به جز اصلاح تکنیکی مطالب، عین نظرات و موضع گیریﻫﺎﯼ سیاسی دوستان در فیسبوک از نظر خواندگان گرامی میگذرد:Shahram HYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=1845923112"Bajafiرفقای عزیز اینان("حزب کمونیست کارگری" )همیشه از چپ سخن گفته‌اند اما راست عمل کرده‌اند، اما در این چنین رخدادهای سیاسی که یک جنبش کمونیستی باید بر اساس وظایف مبارزۀ طبقاتی نه تنها در مقابل تهاجم امپریالیستﻫﺎ موضع گیری کند بلکه با ایجاد کمپینﻫﺎﯼ، وسیع ایجاد جریانات اجتماعی.دست اینان و سایر احزاب که ادعای کمونیست بودن را باز کند. این احزاب در کنار طیفﻫﺎﯼ گوناگون و رنگارنگ بورژوازی قرار گرفته و عملاً مبدل به پیشقراول سیاستﻫﺎﯼ امپریالیستی تبدیل شده اند. پس امروز بیش از هر روز دیگر ماهیت آن کمونیسم انسانگری که جایگزین مبارزۀ طبقاتی شده بود و پرچم سفید را افراشته بود، روشن تر می شود؛و اهداف تمام آن به اصطلاح نقد لنین، در واقع کوبیدن مارکسیسم لنینیسم و تهی کردن مارکسیسم، مشخص تر می شود، امپریالیسم نه تنها در جناح‌های بورژوازی بلکه در جناح‌های دیگر با ماسک کمونیسم سرمایه گزاری کرده است تا مبارزات طبقۀ کارگر را به انحراف بکشاند و یا سرکوب کند

ToufanHYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=100000242744408" HYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=100000242744408"HezbeKar رفیق عزیز شهرام، با شما موافقیم.باید مبارزۀ ایدئولوژیک را تشدید کرد تا سره از ناسره روشن شود تا مردم ماهیت جریانات سیاسی را بهتر بشناسند.مقالۀ فوق در این جهت گام بر می دارد و دراین بستر هر فرد مبارزی باید تکلیفش را روشن کند که در کجا ایستاده است. موفق باشید

EsfandHYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=100001256109574" HYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=100001256109574"Fazeli آخر و عاقبت همۀ کسانی که از استعمار و "تمدن استعماری" فضیلتی ساخته، همین است. دفاع بیشرمانه از تجاوز نظامی به افغانستان، عراق، لیبی، لبنان و فلسطین با توجیه جنگ تمدنﻫﺎ و این بار توجیه تجاوز احتمالی به ایران.. بیانگر ماهیت ارتجاعی آنهاست. مقاله به درستی انحرافات و خطوط خائنانه و ضد ملی و ضد انسانی دارودسته وطنفروشان را نقد و بر ملا کرده است

NimaHYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=1660800858" HYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=1660800858"Namdar جنگی که امپریالیستﻫﺎ راه بیاندازند برای آزادی و حقوق دموکراتیک مردم ایران نیست برای اسارت ایران است. باید خائن و فرومایه بود تا مدعی شد، امپریالیستﻫﺎ و صهیونیستﻫﺎ هوادار آزادی و دموکراسی و تحقق حقوق بشر و عدالت اجتماعی در ایران هستند و برای این منظور به ایران می آیند تا این حقوق را برای مردم ایران به ارمغان بیاورند و از کشور ما بهشت برین بسازند.انسان باید سفیه و احمق باشد تا چشم بر تمام واقعیات کشتار و ویرانی کشورهای تحت اشغال امپریالیستﻫﺎ نظیر عراق و افغانستان و لیبی ببندد و خواهان تجاوز نظامی به ایران باشد. این گونه افراد و سازمانﻫﺎ به خاطر منافعشان خود را به اجانب فروختهﺍند،. سکوت و مماشات در قبال توطئهﻫﺎﯼ امپریالیستﻫﺎ و مزدورانشان غیر قابل بخشش و خیانت به مردم ایران است.برانداختن نظام استبدادی سرمایهﺪاری جمهوری اسلامی وظیفۀ داخلی مردم ایران است و نه نیروهای غارتگر استعماری.

PooyanHYPERLINK "http://www.facebook.com/pooyan.amir" Amir این ادبیات کلیشه‌ای شما بسیار کسل کننده و بی‌ شکل است . اصلاً نه از سیاست بوئی برده و نه از زیبایی ادبی‌ و نوشتاری. این تصور را به انسان می دهد که گویا هنوز هم در سالﻫﺎﯼ ۱۹۳۰ــ۱۹۶۰ به سر می ‌بریم! البته این که شما در همان سالﻫﺎ در جا زده‌اید هیچ جای شک و تردید نیست! جبهۀ‌ دشمن مردم ایران جائی است که کلی گویان بی‌ عمل فقط کلی‌ گوئی می کنند ولی‌ عاجز از یک عمل و یا یک پیشنهاد عملی‌! واقعیت این است که یا خامنه‌ای داوطلبانه می رود و راه را برای انتخابات باز می ‌کند و یا این که با کمکﻫﺎﯼ بینﺍلمللی ساقط می شود . این جور که شما می ‌نویسید، روزنامۀ کیهان هم می نویسد . والا این یک کمی‌ مشکوک است !

NimaHYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=1660800858" HYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=1660800858"Namdar امیر عزیز، این که موضع گیری روشن علیۀ اشغال کشورها و اشاره به فجایع کنونی، ازعراق گرفته تا افغانستان و بمباران لیبی.. و اکنون تشدید تحریمﻫﺎﯼ اقتصادی ایران و خطر تجاوز نظامی به ایران برایتان کسل کننده است و از "زیبائی ادبی" نام می برید، نشان از این است که شما مخالف تجاوز و تحریم اقتصادی ایران نیستید و به عبارت دیگر شما موافقید.مقالۀ فوق به نقد حزب آقای "تقوائیسم به اصطلاح کمونیست کارگری" و همۀ جریانات خود فروخته پرداخته و با منطق و استدلال قوی آن را محکوم و افشاء کرده است.شما این افشا گری را نمی پسندید، این حق شماست که نپسندید. اما مردم ایران به همۀ کسانی که موافق تجاوز به ایران و نوکری امپریالیسم را پذیرفتهﺍند، تف می ریزند و محکوم می کنند.تعیین تکلیف با رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی ربطی به امپریالیستﻫﺎ ندارد. این وظیفۀ داخلی مردم ایران است

PooyanHYPERLINK "http://www.facebook.com/pooyan.amir" Amir نیما جان! مردم به خوبی‌ از اهداف قدرتﻫﺎﯼ خارجی‌ آگاهند و قدمﻫﺎ از من و شما جلوتر پیش می روند . حالا این دکان دو نبش به اصطلاح افشاگری شما به چه کار می آید خود جای بحث می باشد. کُنه مطلب این است که شما در عمل مانند قذافی و اسد و رژیم ملاتریا صحبت می ‌کنید. اگر حمایت نیروهای ناتو نبود الان وضع لیبی‌ بدتر از سوریه می بود. بحث این است : اسد داوطلبانه برود و مردم با انتخابات خود تعیین کنند سرنوشت خود را!  مسئول ویرانی جنگ نیروهای سیاسی خواهان حمایت بینﺍلمللی نیستند بلکه خود اسد می باشد و بس! حرف‌های دیگر مانند شما و تحلیل شما در واقع و در عمل کمک به دیکتاتورها و مرتجعین است، این امر در مورد خامنه‌ای هم صادق است . مسئول حملۀ احتمالی،‌ خامنه‌ای است و نه مردم عاصی‌! با خودتان صادق باشید . شبیه تحلیل بالا را در کیهان هم خواندم . در ضمن زیبائی ادبی‌ شرط مرکزی هر نوشتار عمومی‌ است و این را در همه آثار مارکس می بینیم .

EsfandHYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=100001256109574" HYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=100001256109574"Fazeli جناب امیر پویا، شما بدون هیچ شرمی بمباران لیبی توسط پیمان نظامی ناتو را مثبت ارزیابی می کنید.ناراحتید که چرا آمریکا هر چه سریع تر ایران را بمباران نمی کند. اما اگر جنگی در بگیرد که در شرایط کنونی احتمالش کم است در آن صورت ایران به مخروبه بدل خواهد شد. شهودی که از لیبی آمدهﺍند، گزارش می دهند که شهرهای لیبی مانند شهرهای آلمان بعد از جنگ جهانی دوم مخروبهﺍند. همین که اخباری از لیبی به گوش مردم نمی رسد، همین که رسانهﻫﺎﯼ گروهی بعد از قتل معمر قذافی و روی کار آمدن حکومت دست نشاندۀ لیبی از خرابیﻫﺎ و کشتار جنگ و عقد قراردادهای پر نان و آب خبری نمی دهند، نشانۀ دامنه و عمق فاجعه در لیبی است.چقدر زشت است که کسی با نام مارکسیسم از امپریالیسم و استعمار و تجاوز به کشور دفاع کند.چنین فردی یا خودفروخته است و یا نادان و ابله

NimaHYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=1660800858" HYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=1660800858"Namdar حزب آقای منصور حکمت(ح. ک. ک. ا.) که در دفاع از رژیم صهیونیستی اسرائیل و مزدوری برای امپریالیسم در منطقه شهره است و بدان افتخار نیز می کند،یکی از جریانات ارتجاعی، ضد مردمی و ضد ایرانی است که مدام بر طبل تجاوز به ایران می کوبد. اگر می خواهید مچ این گروه ضد کمونیستی و خائن را بگیرید، بپرسید چرا اینان از تجاوز به افغانستان و لیبی... دفاع کرده و مخالف خروج فوری و بی قید و شرط نیروهای متجاوز و استعماری از عراق و افغانستان ... هستند. بپرسید چرا اینان از بیانیۀ روشنفکران و فعالان سیاسی داخل ایران درمخالفت با هر نوع تجاوز به ایران، مخالفند. بپرسید چرا اخاذی مالی از اسرائیل مجاز شمرده شد و چرا اسرائیل نژاد پرست را "نظام" دموکراتیک و متمدن" تبلیغ کرده و می کنند. باید نقاب از چهرۀ این وطنفروشان درید تا صف دوستان و دشمنان مردم ایران شفاف و روشن گردد.

SirousHYPERLINK "http://www.facebook.com/sirous.jafari" HYPERLINK "http://www.facebook.com/sirous.jafari"Jafari به هر تقدیر جنگ زرگری بین جمهوری اسلامی و کشورهای غربی و یا امپریالیستی روزی به پایان می رسد،و کشورهای امپریالیستی برای حفظ منافع اقتصادی خود که همانا اطمینان خطر و دفاع از حفظ سرمایه است به کشورهائی نظیر ایران و یا سوریه حمله و کار رژیم را به احتمال زیاد به پایان می رسانند،همان طور که این عمل در بعضی‌ کشورها به صورت نظامی و بعضی‌ به صورت پشتیبانی سیاسی و سرنگونی رژیمﻫﺎﯼ دیکتاتور انجامید.در این شرایط وظیفۀ به اصطلاح نیروی انقلابی‌ چیست.آیا نشستن کنار گود و شعار دادن که کی‌ و یا چه شخصیتی ضدّ منافع مردم و ضد انقلابی‌ است،که هیچ دلیل و مدرکی‌ را به همراه ندارد به نظر کدام عاقل و بالغ مورد قبول واقع می شود و یا اصلاً کسی‌ را برای پذیرفتن این ایده، قانع می ‌کند. حالا بعد از این گفتار، اگر که کشورهای امپریالیستی هم به ایران حمله کنند و این حمل و سیاست همه خارج از تصمیم و قدرت نداشتهٔ ماست که حتا کوچک ترین اتّحادی را هم ندارم،ما چه موضعی را باید اتخاذ بکنیم.

Shahram HYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=1845923112"Bajafi بسیاری از مطالبی را که می خواستم بگویم، رفقای دیگر زحمت کشیده و آن را به تحریر درآوردند که دیگر تکرار نمی کنم.
آقای پویان عزیز، مسلماً خیلی‌‌ها باید از افشاگری(از نظر شما، "دکان!!") باید بترسند، چون قدم بعدی موضع گیری سیاسی است که پایۀ پراتیک است و در اینجا است که درجۀ استقلال یا سرسپردگی افراد مشخص می شود و عناصر آزادیخواه و عدالتجو با مشتی مزدور و سرسپرده، خواه وابسته به ویروس ارتجاع اسلام حاکم بر ایران و خواه به نظامﻫﺎﯼ امپریالیستی مرز بندی می کنند، عجیب است که شما خودتان را ضد رژیمی‌ معرفی‌ می‌کنید، اما منابع و مرجع شما مدیای رژیم است که از هر جائی لغتی و عبارتی را دزدیده و سازمان دهی‌ مدیائی را به وجود آورده که هدفش حفظ پایه‌های قدرت توتالیسم اسلامی در ایران است، از طرفی‌ دیگر شما همان نسخهﻫﺎﯼ پیچیده شدۀ نظامﻫﺎﯼ امپریالیستی را، از جایگاه این که شما خیلی‌ هوادار یک ادبیات سیاسی پیشرو هستید(!!)، به صورت بسیار غیر حرفه‌ای، اگر نگویم بچگانه، تکرار می‌ کنید که مردم ایران مثل سایر ملل تحت ستم باید بین مرگ رژیمﻫﺎﯼ دیکتاتوری و تب تجاوز نظامی، جنایت، تخریب و غارتگری نظامﻫﺎﯼ امپریالیستی و جانشینی دیکتاتورهای بعدی، انتخاب کنند!!!!! در واقع شما دارید جنایات ماشین جنگی آدم کشان "ناتو" را که در واقع مسیر را برای حرکت سرمایۀ جهانی‌ شده هموار می ‌کند به واسطۀ جنایات رژیمهای دیکتاتوری در لیبی‌، سوریه، ایران... توجیه می‌ کنید، اگر شما اسم این را ادبیات سیاسی می ‌گذارید، من به شما می ‌گویم که حال آدمی‌ از این ادبیات سیاسی به هم می خورد که دنبالۀ همان ادبیات جنایتکاران و خونریزان تاریخی است.

آقای پویان عزیز، بین مزدوران، پاسداران و جنایتکاران ویروس ارتجاع اسلام حاکم بر ایران، و خود فروختگان، حقوق بگیران و پادوان نظامﻫﺎﯼ امپریالیستی که این روزها بر طبل تحریم اقتصادی (نسل کشی‌ انسانﻫﺎ) و جنگ می کوبند، هیچ اختلافی‌ وجود ندارد، چون هر دو روی سکۀ جنایت، خیانت و فساد علیۀ انسانﻫﺎ هستند، اگر در هر انسانی‌ به اندازۀ ذره‌ای از وجدان انسانی‌ و سیاسی وجود داشته باشد جنایات هر دو طرف را محکوم می‌ کند و در صحنۀ اجتماعی اعتراض می ‌کند، و نه توجیح کردن یکی‌ به واسطه دیگری و مبدل شدن به دنبالچۀ امپریالیسم .

Sirous Jafari بدون شکّ سرنگونی کشورهای وابسته و دیکتاتورمنش با هر سیاستی اگر هم غلط، نتیجۀ جدیدی به جا خواهد گذاشت.در این کشورها مسلماً هنوز تا رسیدن به دموکراسی راه طولانی هست که پیمودنش کار ساده و آسانی نخواهد بود.ولی‌ از این که ما مشخص نکنیم که دیکتاتورهائی نظیر اسد قاتل که باعث مرگ بیش از ۱۰۰هزار نفر شد،و هم چنین قذافی و یا غیره همه نوکران بی‌ چون چرائی بیش نبودن که نمی توانیم از روی طناب پریده و دیگران را مورده فحاشی قرار بدهیم.در حال حاضر ما تست مردمی را که سالﻫﺎﯼ سال در زیر یوغ دیکتاتوری بودند می بینیم،که هنوز بیچارهﻫﺎ مضمون انتخابات را هم به عنوان دفاع از منافع خود نمی ‌دانند،و در انتخابات برای خاطر خدا و در راه خدا به احزاب اسلامی رأی می دهند.همان چیزی که ملت شریف ایران بعد از انقلاب ۵۷ روبرو شدند ،ولی‌ باید عرض کنم که این شرایط آن شرایط نیست و این مردم و این نسل هم آن نسل نیست.بزودی دستاورهای جدیدی از مردم این کشورها برای دفاع از منافع اقتصادیشان را خواهیم دید که باری دیگر نه‌ برای خدا و رسولش و نه‌ برای ریش و پشم اسلامی پشیزی قائل خواهند بود.شکست جمهوری اسلامی، ملت ایران را به این مجبور نخواهد کرد که به احزاب اسلامی و در راه خدا و رسول خدا رأی بدهند،بلکه مردم ایران در راه منافع اقتصادی و آزادی قلم رأی خواهند داد،و ما باید که این شرایط را خوب درک بکنیم

SirousHYPERLINK "http://www.facebook.com/sirous.jafari" HYPERLINK "http://www.facebook.com/sirous.jafari"Jafari به اعتقاد من جمهوری اسلامی به وسیلۀ مردم ایران شکست خواهد خورد،و هیچ نیروی نظامی هم پا به خاک ایران نخواهد گذاشت،مگر این که شاید به تأسیساتی که آن هم احتمالش بسیار ضعیف است حمله کنند.حمله به ایران نیروی بیش از ۴۰۰ الی‌ ۵۰۰ هزار نیروی نظام و با پشتیبانی یک میلیون نیرو را احتیاج دارد ،دلیلش هم موقعیت جغرافیائی و خطر آن بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی است،نه‌ این که حکومت اسلامی ایران،ولی‌ باید که تدارک لجستیک این نیروی نظامی را در نظر گرفت،و هیچ کشوری و یا کشورهائی در این شرایط بحران اقتصادی قدرت آن را ندارند.لطفاً همراه با جمهوری اسلامی شعار پاسداران و حکومت اسلامی را این قدر سر ندهید.البته شما اگسپرت مسائل نظامی نیستید و اطلاعاتی هم در این مورد ندارید و من شخصاً به شما پیشنها مطالعات کتابﻫﺎﯼ نظامی و جنگ‌های متفاوت را می دهم که یک کم پخته تر قضاوت بکنید.

Shahram HYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=1845923112"Bajafi بحث در امور سیاسی و تحلیل رخدادهای سیاسی باید از اصول علمی‌ ضمن بررسی‌ فاکتﻫﺎﯼ تاریخی، صورت پذیرد، در این میان باید به طور اخص به کمیت و کیفیت امپریالیسم توجه کرد، جا به جا شدن دیکتاتورها با کمک توطئهﻫﺎﯼ سیاسی، کودتای نظامی، و یا بدترین نوعش که در این عصر نظامﻫﺎﯼ امپریالیستی با بهانه‌های مختلف با حملۀ نظامی کشورها را اشغال می کنند و رژیمﻫﺎﯼ دیکتاتوری را جانشین می کنند، نه تنها دستاوردی برای ملتﻫﺎ به ارمغان نمی آورد بلکه باعث تخریب در تمامی زمینه‌های فرهنگی‌، سیاسی و اقتصادی شده و فرصت بازسازی و رشد از ملتﻫﺎ سلب می شود، رشد اقتصادی بدون استقلال و آزادی ممکن نیست، چون امپریالیسم با رژیم دست نشانده‌اش فرهنگ غالب خویش و روابط استثماری جدید اجتماعی را بر جامعه تحمیل می کنند که این فقر، محرومیت و سرکوب را برای ملل در پی‌ خواهد داشت که ما نمونه‌های آن را در عراق، افغانستان، یوگسلاوی سابق، جمهوریﻫﺎﯼ جدا شده از شوروی سابق می بینیم

SirousHYPERLINK "http://www.facebook.com/sirous.jafari" HYPERLINK "http://www.facebook.com/sirous.jafari"Jafari آقا شهرام آذربایجان یکی‌ از کشورﻫﺎﯼ جنوب روسیه است که در عرض چند سال آینده‌ از نظر سازندگی و پیشرفت دست همهٔ کشورهای خاورمیانه را خواهد بست،پیشرفت این کشور در عرض ۳ سال گذشته بی نظیر بوده استShahram HYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=1845923112"Bajafi این مهم نیست که پاسداران و اراذل و اوباش دیگر ویروس جمهوری اسلامی چه غلطی کرده، شعار و عربده کشی‌ می کنند، بلکه این کارزار عظیم تهدید و حملۀ نظامی نظامﻫﺎﯼ امپریالیستی است که جریان دارد که ذهنیت مردم را برای اجرای سیاستﻫﺎﯼ امپریالیستی، در مرحله‌ای اگر فرصت اجرای آن را پیدا کنند، هموار می‌کند، عراق یک فاکت بارز آن است، تحریم اقتصادی و این جنگ تبلیغاتی گسترده، تهدید و حملۀ نظامی مراحل بسیار خطرناکی هستند که با آن باید مقابلۀ به مثل کرد

SirousHYPERLINK "http://www.facebook.com/sirous.jafari" HYPERLINK "http://www.facebook.com/sirous.jafari"Jafari آقا شهرام چنین تاکتیکی نیروهای انقلابی‌ را با جمهوری اسلامی هم خط می‌کند،که اگر کسی‌ به جمهوری اسلامی حمله بکنه باید به همراه جمهوری اسلامی،با آن نیروی متخاصم جنگید.نمونۀ تاریخی‌ حملهٔ ژاپن به روسیه تزاری و شعار نیروی انقلابی‌ برای سرنگونی تزار و ترک جنگ را نباید به فراموشی بسپاریم.حملهٔ نیروهای متخاصم به آلمان و مبارزهٔ نیروهای انقلابی‌ آلمان با فاشیست به همراه قوای سرخ،و یا مبارزهٔ نیروهای انقلابی‌ ایتالیا و اعدام موسیلینی را می توانم به عنوان نمونهﻫﺎﯼ انقلابی‌ برای شما نام ببرم.حکومت اسلامی رمقی برای انقلابیون نگذاشته. رهبران را همه ترور و قتل عام کرده، شعار دفاع از وطن در زیر سایۀ جمهوری اسلام یعنی‌ در خدمت بودن جمهوری اسلامی و نیروهائی که خواهان آزادی و دموکراسی هستند از زدن و پیشنهاد همچنین موضوعی دوری می کنند.من به نوشتهﻫﺎﯼ شما و نظر شما مشکوکم.

Shahram HYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=1845923112"Bajafi اقای سیروس عزیز، بسیاری از همان کشورهای بلوک شرق سابق در اوایل زمان ورود سرمایۀ جهانی‌ شده و کمپانیﻫﺎﯼ فراملیتی این چنین رشدی را مثل آذربایجان مورد نظر شما داشته‌اند، اما بعد از تولید، غارتگری از ثروت تولید شده و منابع طبیعی، نابود کردن محیط زیست که توسط همان سیاستﻫﺎﯼ سرمایۀ جهانی‌ شده، دیکته شده بودند، فقر، بیکاری، محرومیت شدیدی را به آنان تحمیل نمودند ، به طوری که بسیاری از آنان مبدل به پایگاه ناتو شده‌اند، گذشته از این که در آنان رژیمﻫﺎﯼ بسیار فاسدی که مورد حمایت غرب هستند، حکومت می کنند

Shahram HYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=1845923112"Bajafi اقای سیروس . مبارزه با ویروس جمهوری اسلامی حاکم بر ایران جزئی جدا نشدنی‌ از مبارزه با امپریالیسم و ارتجاع است، اگر کسی‌ غیر از این بگوید یک شارلاتان سیاسی است، در ضمن از طرف من لطفاً جعلیات نکنید، من هرگز به این مزخرفات دفاع از وطن زیر سایۀ جمهوری اسلامی اعتقادی نداشته‌ام، در ضمن تاریخ را بهتر مطالعه کنید، شرایط کمونیستﻫﺎﯼ انقلابی‌ ایتالیا، سایر نیروهای کمونیستی دیگر در زمان جنگ جهانی‌ دوم و وضعیت سرمایۀ آن روز قابل قیاس با شرایط امروز نیست، در ضمن به جای گفتن این مزخرفات،"که به شما و نوشتهﻫﺎﯼ شما مشکوکم"، اول از همه ماهیت خودتان را روشن کنید چون از این نوع شیوه‌های ترور سیاسی و شخصیتی افراد توسط مزدوران دستگاه اطلاعاتی رژیم در خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته شده است و این حنا دیگر رنگی‌ ندارد

SirousHYPERLINK "http://www.facebook.com/sirous.jafari" HYPERLINK "http://www.facebook.com/sirous.jafari"Jafari شهرام جان من از نوشتهﻫﺎﯼ بالا این مضمون را درک کردم چیز مستقیمی‌ در مورد دفاع از وطن ندیدم ولی‌ این احساس را کردم که منظور چنین است.ولی‌ از این که شرایط سرمایهﺪاری آن زمان با شرایط کنونی فرق می ‌کند هیچ شکی نیست، در آن شرایط سرمایه و کارتلﻫﺎﯼ بزرگ جهانخوار هنوز به این شکل نرسیده بودند ولی‌ در روند جهانی کردن سرمایه بودند که امروز بعد از جهانی شدن سرمایه به وسیلهٔ بانک‌ها و کنترل تولید سرمایه،با یک بحران سرمایۀ جهانی در تمام شئون سرمایه روبرو شدند،و راه نجات از این بحران فقط کنترل سرمایه به وسیلهٔ تولید کنندگان آن است،دیر و یا زود اتحادیۀ کارکران این قدرت را در دست خواهند گرفت.ما نمونهٔ آن را در کشور برزیل و پرو و آرژانتین می بینیم.که یک بیکاری و دوم هم وضعیت درآمدی کارگران قابل مقایسه با رژیم گذشته نیست.البته هنوز مدینهٔ فاضله نیست ولی‌ راهی‌ طولانی‌ هم برای رسیدن به آن در کشورهای صنعتی باقی‌ نمانده است.

PooyanHYPERLINK "http://www.facebook.com/pooyan.amir" Amir آقای اسفند گل از نوشتۀ پر بار شما چنین بر می اید که شما لیبی‌ و سوریه را ضدّ امپریالیست می‌دانید و حسابی‌ کف کردهﺍید که قذافی ضدّ امپریالیست شما این جور رفت و اسد مترقی شما هم بزودی به وی خواهد پیوست ! در ثانی‌ اگر بخواهم با همان ادبیات پر بار شما صحبت کنم که بهتر بفهمید خود فروخته و نادان و ابله خود شما تشریف دارید چرا که سرنوشتۀ شما چیزی جز چند گنده گوئی مبتذل بیش نیست و در اخر ۳ عدد فحش. مگر سوسیالیسم کذائی در اروپای شرقی‌ نتیجۀ مداخلۀ نظامی شوروی زمان استالین نبود ؟ آقای خود نا فروخته اما کم سواد ما گفتیم عامل و مسئول حملۀ احتمالی‌ خامنه‌ای است همان طور که مسئول خرابی لیبی‌ خود قذافی بوده . در ضمن پیشنهاد می‌کنم که کامنتﻫﺎﯼ خود را بدون زیر بنا اونلاین نکنی‌ ! سرت سبز و لبت شاد ! راستی‌ به آقای نیما نامدار هم باید تذکر داد که چی‌چی زدی به صحرای کربلا ؟ اصلا موضوع صحبت ما این نیست که مرقوم فرمودهﺍید

Shahram HYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=1845923112"Bajafi باید در رابطه با موضوعات فوق بیشتر بحث کنیم، مستمر و گسترده تا به سازمان دهی‌ برسیم؛ تا اجرائیات داشته باشیم؛ باید آمادگی داشته باشیم:قبل از تجاوز امپریالیستﻫﺎ، در این کارزار امپریالیستی تحریم اقتصادی(نسل کشی‌ انسانﻫﺎ) و تهدید حملۀ نظامی، این جنایتکاران با مدیای الیگارشی در حال آماده کردن ذهن مردم برای تهاجم هستند تا فرصت مناسب را به دست آورند، نباید به این بسنده کنیم که الان شرایط اقتصادی، سیاسی اجتماعی امپریالیستﻫﺎ چه در داخل ،چه در خارج و بحران اقتصادی سرمایۀ جهانی‌ شده اجازۀ این کار را به آنان نمی دهد، ما هم همان کارزار تبلیغاتی ضد جنگ و ضد تحریم اقتصادی علیۀ امپریالیسم در قلب همین بورژوازی را باید به راه بیندازیم، گذشته از این که تحریم اقتصادی رابطۀ حیاتی با مبارزات مردم ایران با ویروس اسلامی حاکم بر ایران و در فردای آزادی بعد از سرنگونی رژیم دارد.تحریم اقتصادی،"گروگان گیری" مردم ایران است که توسط امپریالیستﻫﺎ صورت گرفته است، امپریالیستﻫﺎ با تحریم اقتصادی جلوی بازسازی و رشد مردم ایران را در فردای آزادی و سرنگون ساختن رژیم اسلامی، خواهند گرفت، زیرا آنان رژیمی را می خواهند بر سر کار بیاورند که منافع کثیف سرمایۀ جهانی‌ شده را تأمین کند که این در تضاد با استقلال و آزادی واقعی مردم ایران است، امروز بهانۀ ویروس ارتجاع اسلام حاکم بر ایران، برنامه‌های هسته‌ای و ماشین ترور آن است، یعنی‌ همان رژیمی که که به مدت ۳۱ سال در بستر سیاست‌های اکتبر -سوپرایز، ایران ــ گیت، ایران‌کنترا، گفتگو‌های انتقاد آمیز، گفتگوهای انتقاد آمیز معنی دار همۀ حمایت‌های اقتصادی، سیاسی را از این رژیم کردند و هستی‌ مردم ایران را غارت کردند که در تاریخ نوین ایران بی سابقه است، و در فردای آزادی بهانۀ دیگری را خواهند تراشید تا بتوانند نمایندۀ سرمایۀ جهانی‌ شده را در ایران بر سر قدرت بیاورند، اما سئوال این است که چرا احزاب کمونیست ما(ادعای کمونیستی می کنند) و یا سایر نیروها که هواداری از سرنگون کردن ویروس اسلامی حاکم بر ایران، استقلال و آزادی دارند سکوت کرده و در بی‌ عملی‌ با بهانه‌های مختلف به سر می برند و همسو امپریالیستﻫﺎ شده‌اند و حرفﻫﺎﯼ آنان را تکرار می کنند و این خائنان تجاوز احتمالی‌ امپریالیستﻫﺎ و تحریم اقتصادی(نسل کشی‌ انسانﻫﺎ) را به واسطۀ وجود ویروس جمهوری اسلامی توجیه می کنند، بین این پاسداران امپریالیستﻫﺎ و آن پاسداران جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی وجود ندارد، ما حتا یک صفحۀ سادۀ فیسبوکی ضد جنگ و ضد تحریم اقتصادی، علیرغم وجود دهﻫﺎ سازمان سیاسی، هنوز نداریم که بتوانیم به این بحثﻫﺎ دامن بزنیم تا به یک سازماندهی‌ و اجرائیات برسیم تا تأثیر گذار در داخل باشیم، در طرف دیگر ما، متشکل از مشتی مزدور خودفروخته جهت گذر زندگانی‌ کثیفشان و حفظ دو سکۀ سیاه و موقعیت اجتماعیشان و کاسه لیسی‌ از اربابانشان در این جوامع بورژوازی مبدل به بلندگوهای امپریالیسم شده و جنگ و تحریم اقتصادی را تبلیغ و توجیه می کنند، من به اینان می‌‌گویم که ننگ و نفرین بر شما باد که تا دیروز در کنار سفره خلق تان خوردید و رشد کردید اما امروز از جایگاه خیانت، پستی بر صورت خلق تان پنجه می ‌کشید؛ شماها از تبار همان دیو آدمخوار، خمینی جام زهر خورده هستید،من دیرتر در رابطه با مرحلۀ احتمالی‌ تهاجم امپریالیستﻫﺎ به ایران کامنتی خواهم گذاشت و سؤالاتم را مطرح خواهم کرد

NimaHYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=1660800858" HYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=1660800858"Namdar امیرخان، خانه ازپای بست ویران است. شما از جریان آلوده و مشکوکی دفاع می کنید که بیشرمانه ازتجاوز امپریالیستﻫﺎ به ایران دفاع می کند. نتیجۀ دفاع منصور حکمت رهبر حزب "کمونیست" ضد کارگری از بمباران افغانستان و مثبت ارزیابی کردن اشغال آن چیزی جز ویرانی بیشتر و درد و مشقت روز افزون و بمبﻫﺎﯼ سفید فسفری نبوده است. اگر انسانی در اثر تبلیغات رسانهﻫﺎﯼ امپریالیستی شستشوی مغزی نشده باشد و با مغز مستقل خودش بیاندیشد تجاوز بربرمنشانۀ نظامی به افغانستان، لیبی، عراق، یوگسلاوی، تحریم اقتصادی ایران و سوریه، بمباران فلسطین و لبنان را قویاً محکوم می کند و از حق ملل در تعیین سرنوشت خویش حمایت می نماید. آنان که طفره می روند و جویده، جویده سخن می گویند و از تجاوز به کشورها دفاع می کنند جیره خواران امپریالیسم و صهیونیسم و دربهترین حالت جاهلان سیاسی هستند که عملکردشان به نفع امپریالیسم است.PooyanHYPERLINK "http://www.facebook.com/pooyan.amir" Amir دشمن دانا که غم جان خورد بهتر از آن دوست که نادان بود ! خط شما آقای نیما همان خط خامنه‌ای است نه کم و نه بیش! ثروت ایران را اکنون مشتی نادان و آخوند جماعت می خورند و در ضمن به همان امپریالیست‌ها هم به وفور می دهند . پس شما زیاد ناراحت نباشید این امپریالیستﻫﺎ که شما زیاد بلغور می ‌کنید بیشتر از دوران شاه از ایران سود برده و می برند و ملایان هم برای حفظ خود به هر خفتی تن می دهند . ایران نفت خود را از همه ارزان تر به همان امپریالیستﻫﺎﯼ ملعون شما می فروشند . شما طبق معمول شعارهای گنده ولی‌ تو خالی‌ می ‌دهید مثل جمهوری اسلامی ! می ‌بینید اینجا شما یک مخرج مشترک آشکار با هم دارید .پس با خودتان صادق باشید حالا کی‌ جاهل سیاسی تشریف دارد ؟ در ضمن نمیدونم چرا عین آدم‌های هیستریک زود همه را به این آقای حکمت وصل می ‌کنید ؟ مجبور شدم برم بیشتر بگردم تو اینترنت دنبال این آقا! اگر کسی‌ هم شستشوی مغزی شده باشد از ظاهر امر چنین بر می آید که شستشوی مغزی کسی‌ شده که فکر می کرد سوسیالیسم ماست و خیار انور خوجه حلال مشکلات جهانی‌ بوده ! یک کمی‌ تایم اوت بگیر و استراحتی بکن شاید از ذهنیت خود گول زنانه و خود فریبی بیرون آئی ! در آخر باز تکرار می ‌کنم مسئول حملۀ احتمالی‌ خود خامنه‌ای است !

SirousHYPERLINK "http://www.facebook.com/sirous.jafari" HYPERLINK "http://www.facebook.com/sirous.jafari"Jafari آقا نامدار شما موضعت در مقابل جمهوری اسلامی چیست و این همه جنایتی که جمهوری اسلامی علیۀ مردم ایران شده است را چه نامی‌ می دهید .با یک داستان کلی‌ گوی که جمهوری اسلامی هم یک سیستم سرمایهﺪاریست که حرکتش و دزدیﻫﺎیش همخوانی با کشورهای سرمایهﺪاری ندارد و به صحرای کربلا زدن که پاسخ نیست.در ضمن من از اول هم سوال کردم ،لطفاً اول خوب بخوانید و بعد به همه حمله کنید

NimaHYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=1660800858" HYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=1660800858"Namdar کسانی که درمقابل سئوال مشخص محکوم کردن تحریم اقتصادی و حملۀ احتمالی به ایران طفره می روند، افراد و جریاناتی که موافق تجاوز و بمباران عراق و افغانستان ولیبی و یوگسلاوی.. و هورا کش امپریالیسم جهانی بوده و هستند، جیره خواران استعمار و مدافع توحش و بربریت امپریالیسم و صهیونیسم می باشند. حقیقتاً شرم آوراست که افرادی نام انسان بر خود نهند اما حامی تجاوز به ایران باشند. اپوزیسیون خودفروخته و جانورصفت عراق در همدستی با امپریالیسم آمریکا کشور عراق را صد سال به عقب پرتاب کرد، 2.5 میلیون کشته برجای گذاشت، چند میلیون آواره شدند، زندان "ابو غریب" به الگوی حقوق بشر امپریالیست آمریکا و متحدینش تبدیل شد.... حال عدهﺍﯼ گمراه سیاسی پیدا شدند به جای درس آموزی از این فجایع از سناریوی قتل عام مردم ایران و تکه پاره کردن کشور حمایت می کنند..این جماعت چشم امید به امپریالیستﻫﺎ بستهﺍند. هیچ اعتقادی به قدرت مردم ایران و سرنگونی رژیم سرمایهﺪاری جمهوری اسلامی به دست مردم ندارند. مقالۀ تحلیلی بالا همۀ نوکران ایرانی امپریالیسم و همۀ آشفتگان سیاسی را به چالش گرفته تا تکلیفشان را در مقابل تحریم و تجاوز به ایران روشن کنند. هرگونه حاشیه پردازی و طفره رفتن سیاسی موجب بی اعتباری بیشتر و سندی در حمایت از سیاست غارتگرانه و توسعه طلبانۀ امپریالیسم در منطقه و جهان است. براندازی رژیم استبدادی و سرکوبگر جمهوری اسلامی وظیفۀ داخلی مردم ایران است. همان طور که سرنگونی رژیم صدام حسین وظیفۀ داخلی مردم عراق بود و نه نیروهای امپریالیستی برای تصرف کشور و تبدیل آن به پایگاه نظامی و قتل و غارت مردم.

EsfandHYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=100001256109574" HYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=100001256109574"Fazeli چه در آستانۀ جنگ و چه در زمان وقوع جنگ تنها دو جبهه وجود دارد. جبهۀ همۀ ایرانیان میهن دوستی که مخالف تجاوز به ایران هستند و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را وظیفۀ داخلی مردم ایران می دانند و جبهۀ هواداران تجاوز به ایران که سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را نیز با یاری امپریالیستﻫﺎ و صهیونیستﻫﺎ نظیر احمد چلبی و یا محمود جبرئیل در دستور کار خود قرار داده اند. این ایرانیﻫﺎﯼ خود فروخته هرگز مورد احترام و اعتماد مردم ایران نخواهند بودSirousHYPERLINK "http://www.facebook.com/sirous.jafari" HYPERLINK "http://www.facebook.com/sirous.jafari"Jafari باز هم که به صحرای کربلا زدی،،اولاً کسی‌ به ایران حمله نمی کند! دوماً در بالا من مشخص کردم که چرا به ایران حمله نمی کنند.سوماً تنها کسانی که خواستار همچنین بحث غلطی هستند فقط آیت الله‌ها و دارا و دستهٔ اهشام حزب الله هستند ،و آن هم برای نجات رژیم برای سازماندهی اوباشان و سرکوب انقلاب به این بحث دامن می زنند.در ضمن اگر کشورهای ناتو به ایران حمله کنند،شما به عنوان یک ایرانی که هنوز هم من یکی‌ نفهمیدم در کدام طرف قرار دارید،وظیفه شما چیست و چگونه عمل خواهید کرد.این قدر شعار توخالی ندهید، آیا هم با غرب و رژیم می جنگید و یا فقط با غرب کدام یک حالا اگر ناتو به ایران حمله بکند آیا شما قدرت وتوی آن را دارید.به‌‌ هر حال حرفی‌ بزنید که با واقعیت نزدیک باشد.

ToufanHYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=100000242744408" HYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=100000242744408"HezbeKar آقای محترم ، سیروس نازنین، شما از کجا می دانید و مطمئن هستید که در آینده به ایران تجاوز نخواهند کرد. مگر تجاوز شاخ و دم دارد. اکنون هواپیماﻫﺎﯼ بی سرنشین آمریکا بر فراز حریم هوائی ایران چه می کنند.؟ آمریکا نیز تصدیق کرده که هواپیمای بی سرنشینش مرز هوائی ایران را نقض کرده اما بدون منظور بوده است؟! آیا شما موافق آن هستید؟تحریم اقتصادی خود نوعی جنگ علیۀ مردم ایران است. حزب ما در مقالۀ فوق به سئوال شما پاسخ داده است گویا دقت بخرج ندادهﺍید تا پی به علل تحولات منطقه و توطئهﻫﺎﯼ امپریالیستﻫﺎ علیۀ مردم ایران ببرید...... حزب ما خواهان استقرار دموکراسی و آزادی در ایران با نیروی مردم است و نه اجانب. ما شما را به مطالعۀ عمیق تر مقالۀ تحلیلی حزب دعوت می کنیم، شایسته است به عنوان یک ایرانی دلسوز و آزادیخواه به دلسوزانی ممالک امپریالیستی دل نبندید، سرنگونی رژیم اسلامی را وظیفۀ خود و مردم ایران بدانید و نه نیروی خارجی. ما موافق آن نیستیم که رژیم اسلامی به قیمت نابودی ایران توسط امپریالیستﻫﺎ سرنگون گردد. این امر وظیفۀ مردم ایران است.موفق باشید

SirousHYPERLINK "http://www.facebook.com/sirous.jafari" HYPERLINK "http://www.facebook.com/sirous.jafari"Jafari نظرات و تحلیلﻫﺎﯼ شما،از نظر شما و یا حزب شما و به نظر شماست،همان طور که احزاب دیگر هم نظرات متعددی دارند .ولی‌ هیچگونه دلیلی به صحیح بودن نظرات هیچکسی وجود ندارد،هر آنچه که من و نظر من است ،به نظر من و کسانی که مثل من فکر می کنند درست است ،نه‌ چیزی دیگر.این موضوع بحث فقط دیالوگ من و شما و دیگران را به شیوۀٔ دموکراتیکی بیان می ‌کند.این که کدام نظر درست است تاریخ در موردش قضاوت خواهد کرد.من فکر نمی کنم هیچ کسی‌ طرفدار کشتار مردم لیبی‌ و یا عراق و سوریه باشد.ولی‌ دیکتاتورهای وابسته به امپریالیسم با شکل و شمایل قدیم مورد پذیرش حتا سیستم سرمایۀ امروزی هم نیستند.کشتن صدام و یا قذافی و یا فرار حسینی مبارک و یا علی‌ تونسی و بقیه دیکتاتورها یک مسئلهٔ اجتناب ناپذیریست که هیچ کسی‌ قادر به جلوگیری آن نیست.به وسیلهٔ مردم و یا به وسیلهٔ اربابشون هیأت ننگینشون به پایان خواهد رسید.در ضمن ترک شاه و یا شکست شاه از ایران هم خود آمریکا بدنبال قضیه بود .در غیر آن صورت میلیونﻫﺎ انسان بیگناه کشته می شدند .در حال حاضر گویا شما هیچگونه اطلاعاتی از وضعیت مردم فقیر جامعۀ ایران ندارید، حتی کارگران و همهٔ کارکنان دولتی در خیلی‌ از استانﻫﺎ از گرفتن حقوق خود هم محروم مانده‌اند.حالا من نمی دانم منظور این همه شعار چیست.ملت عراق از سرنگونی صدام کاملاً عاجز بودند،و هم چنین ممالکی دیگر نظیر لیبی‌ و مصر و تونس و بعد هم سوریه و همچنین ایران بدون پشتیبانی بینﺍلمللی حتی کشورهای صنعتی سرمایهﺪاری از سرنگونی این رژیمﻫﺎ عاجز و ناتوانند،در حال حاضر اگر هر کشوری از جنبش مردمی برای سرنگونی جمهوری اسلامی پشتیبانی بکند باید که آن را به فال نیک گرفت.هیچگونه اتحادیۀ قوی و با رهبریتی در ایران باقی‌ نمانده است.اغلب رهبران لایق سازمانﻫﺎﯼ سیاسی به وسیلهٔ این رژیم مخوف هم در ایران و هم در اروپا اعدام و یا ترور شده‌اند.چرا نباید این واقعیت را دید و عینک دودی را از چشممان برداریم.چرا نباید خودمان را آماده بکنیم و متحد بشویم برای قدمی‌ دیگر؟

Shahram HYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=1845923112"Bajafi یکی‌ از ادعاهای نا آگاهان سیاسی و تاکتیک‌های پادوان و مزدوران امپریالیسم جهت توجیه حملۀ نظامی به ایران و سایر کشورهای جنوب این است که می ‌گویند این دیکتاتورهائی مثل قذافی، اسد، خامنه‌ای.... باعث جنگ هستند!!! یعنی‌ تهاجم امپریالیستی را تا حد اختلاف بین دو کشور که منجر به جنگ می شود، بزک می کنند، اما سئوال از اینان این است که خود امپریالیستﻫﺎ عامل اصلی‌ به وجود آوردن، بر سر قدرت آوردن، حمایت کردن از همان دیکتاتورها، بوده‌اند؛ در تمام جنایات، تخریب، غارتگری، ترور شریک آنان بوده‌اند، پس چطور به ناگهان به نام دفاع از آزادی، حقوق بشر، مبارزه با ترور، سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی با حملۀ نظامی و اشغال کشورها دیکتاتورها را حذف می کنند و دیکتاتورهای جدید و سایر نیروهای مرتجع را جانشین می کنند؟؟ چرا با حملات وحشیانۀ نظامی کشورها را با خاک یکسان می کنند؛ ملتﻫﺎ را به خاک سیاه می کشانند؟؟ مورد هدف قرار دادن و نابود کردن راه‌ها، پلﻫﺎ، مرکز تهیه مواد غذائی، ــ آب آشامیدنی،ــ دارو، بیمارستانﻫﺎ، مرکز علمی‌ و تحقیقاتی‌، دانشگاه‌ها، مرکز ارتباطی‌، صنایع زیر بنائی.....تمامی ساختارهای اقتصادی، صنعتی، علمی‌ و حیاتی‌ یک کشور را از بین می ‌‌برند؟؟؟ صدها هزار نفر از مردم را کشته‌اند؛ هزاران نفر در نتیجۀ عوارض جانبی مثل تأثیرات اورانیوم غنی شده ضعیف مصرف شده در مهمات جان خود را بر اثر مبتلا شدن به بیماریﻫﺎ جان خود را از دست داده‌اند، وجود هزاران کودک ناقصﺍ‌لخلقه و هزاران تراژدیﻫﺎﯼ انسانی‌ دیگر از نماد آن هستند، در مرحلۀ بعدی، امپریالیستﻫﺎ به نام بازسازی در پروسۀ اخذ قراردادهای استثماری تمامی ثروت ملی‌ و منابع طبیعی‌ آن ملل را به غارت می برند، سئوال این است که شما از این باسوادان!!! مزدور و خود فروختۀ امپریالیسم که آن چنان در باطلاق متعفن خیانت و سرسپردگی فرو رفتهﺍند که متوجۀ دروغ، جعل سازی و هذیان گوئی خود نمی شوند، یک مقاله، چند خط در محکوم کردن و افشا کردن این جنایات را دیده‌اید؟؟؟ در واقع این پاسداران امپریالیسم می خواهند جنایات اربابانشان را با جنایات پاسداران ویروس ارتجاع اسلام حاکم بر ایران توجیه کنند، به همین دلیل فرار به جلو می کنند و با دجال گری می خواهند نیروی رادیکالی که دست به ریشه می برد و می ‌‌گوید نه‌ به ویروس اسلام ، نه به تهاجم و دخالت گری امپریالیسم ( از هر نوعش) و این مردم ایران هستند که تصمیم‌گیری و عمل می کنند، را به ارتجاع خامنه‌ای وصل می کنند و بعد هم می گویند این هم مخرج مشترک است!!!! این پاسداران باسواد !! امپریالیسم چنان در عمق خیانت و سرسپردگی فرو رفتند که الفبای ریاضیات را نیز فراموش کرده‌اند.

NimaHYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=1660800858" HYPERLINK "http://www.facebook.com/profile.php?id=1660800858"Namdar چقدر مفید است وقتی با تشدید مبارزۀ ایدئولوژیک مرزهای سیاسی روشن می شوند، خطوط هویدا می شوند و در معرض دید مردم قرار می گیرند. عدهﺍﯼ از روی نادانی، ندانم کاری و فقدان اطلاعات سیاسی و تحت تأثیر تبلیغات رسانهﻫﺎﯼ امپریالیستی ازتحریم اقتصادی ایران، گرسنگی دادن و گرفتن جان مردم دفاع می کنند. عدهﺍﯼ هم آگاهانه به خاطر منافع شخصی و طبقاتی خود ازسیاستﻫﺎﯼ امپریالیستی و کشتار و جنایت و گرسنگی دادن مردم دفاع می کنند. قرار بود با تحریم اقتصادی و مرگ هشت صدهزار کودک عراقی مردم را علیۀ رژیم صدام حسین به خیابانﻫﺎ بکشانند و وی را سرنگون کنند. اما دیدیم رژیم عراق توسط تحریم سرنگون نگردید و این کودکان عراقی بودند که در عفریت مرگ فرو رفتند. حال عدهﺍﯼ پیدا شدند که از سازمان ملل متحد این بازیچۀ دست ممالک معظم امپریالیستی و استعماری تحریم اقتصادی ایران را تجویز می کنند. وحتماً اگر تحریم اثر نکرد با بمباران ایران کار رژیم را یکسره کنند.این اگر خیانت به ملت ایران نیست حتماً یک حماقت سیاسی است که با هیچ عقل و منطقی جز استیصال و عجر درماندگی نمی خواند. آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی از دل تحریم اقتصادی و بمباران ایران بر نمی خیزد. آزادی و دموکراسی از درون مردم با ابتکار و سازماندهی خودشان و ارتقاء سطح آگاهی سیاسی جوانه خواهد زد…….